Regulamin dla Klientów MOTOGET

1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez MOTOGET na rzecz użytkowników będących przedsiębiorcami lub osobami fizycznymi, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale mogącymi we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy zajmują się sprzedażą hurtową i detaliczną Przedmiotów Ogłoszenia, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie MOTOGET oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu MOTOGET.

 2. Serwis MOTOGET jest dostępny na stronie internetowej: www.motoGET.pl oraz niebawem poprzez aplikację mobilną. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu MOTOGET jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

2. Definicje

1. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. MOTOGET — MOTOGET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000587679, numerze identyfikacji podatkowej NIP 7792436419, REGON: 363042997, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł.

 2. Serwis MOTOGET — prowadzony przez MOTOGET sp. z o.o. serwis internetowy (ogłoszeniowy) w języku polskim, dostępny w domenie internetowej www.motoGET.pl.

 3. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika Ogłoszenie dotyczące sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia zamieszczane w Serwisie MOTOGET, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 4. Użytkownik — Użytkownik, a także każda osoba korzystająca zasobów Serwisu MOTOGET w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszenia.

 5. Ogłoszeniodawca przedsiębiorca — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszeń, posiadający specjalnie do tego przygotowane miejsce, w którym oferuje do sprzedaży Przedmioty Ogłoszeń jako ich właściciel lub komisant, który w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarł z MOTOGET umowę w przedmiocie emisji Ogłoszeń w Serwisie MOTOGET i korzysta z usług świadczonych w ramach Serwisu MOTOGET.

 6. Ogłoszeniodawca indywidualny — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z opublikowanym przez siebie Ogłoszeniem, którzy w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarli z MOTOGET umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia w Serwisie MOTOGET i korzystają z usług świadczonych w ramach Serwisu MOTOGET.

 7. Konto Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie MOTOGET na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Serwisu MOTOGET i gromadzący informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu MOTOGET. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Użytkownika unikalny adres e-mail (login) i hasło. Konto Użytkownika może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.

 8. Strona Użytkownika — przyporządkowana do Konta Użytkownika strona internetowa utworzona w domenie www.motoGET.pl , służąca do prezentacji Ogłoszeń Użytkownika.

 9. Usługa MOTOGET — okresowa opłata dokonywana przez Użytkownika na rzecz MOTOGET z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu MOTOGET, której wysokość ustalana jest na podstawie cen określonych w Cenniku oraz według wybranych przez Użytkownika usług w ramach promocji Ogłoszeń.

 10. Cennik — zestawienie ustalanych przez MOTOGET opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu MOTOGET, określone w przedziałach cenowych w ramach udostępnionych Użytkownikom Pakietów. Każdy z Pakietów zawiera określoną ilość oraz cenę Ogłoszeń, a także odmienne funkcjonalności dostępne w ramach Ogłoszeń.

 11. Przedmiot Ogłoszenia — pojazd samochodowy, motocykl, motorower, skuter, quad, maszyna budowlana lub rolnicza, część samochodowa, motocyklowa lub inna, akcesoria motoryzacyjne, a także inny towar, który zgodnie z decyzją MOTOGET może być przedmiotem Ogłoszenia w serwisie MOTOGET.

 12. Regulamin — niniejszy Regulamin.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu MOTOGET

 1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.

 2. Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Przedmiotu Ogłoszenia. W czasie emisji Ogłoszenia Użytkownik nie ma możliwości zamiany Przedmiotu Ogłoszenia na inny. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia.

 3. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto.

 4. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie MOTOGET jest uzależniony od wybranego przez Użytkownika Pakietu, przy czym wynosi nie mniej niż 10 dni. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niemających związku z szeroko rozumianą motoryzacją.

 5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Użytkownika w formularzu wypełnianym podczas dodawania ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia.

 6. Treści Użytkownika w postaci zdjęć dodanych przez Użytkownika do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Użytkownika zdjęciach do Ogłoszenia mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów Użytkownika.

 7. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów serwisu MOTOGET oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. MOTOGET nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

 8. Użytkownik upoważnia MOTOGET, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie MOTOGET i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.

 9. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu MOTOGET materiałów wymaga każdorazowo zgody MOTOGET i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów MOTOGET oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie MOTOGET w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu MOTOGET, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody MOTOGET.

 10. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu MOTOGET, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu MOTOGET, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów MOTOGET.

4. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy przez Użytkownika w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:

 1. poprawnej rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie MOTOGET,

 2. akceptacji treści Regulaminu, w tym wyboru Pakietu,

 3. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Użytkownika dokonanej przez MOTOGET,

 4. wpisania kodu aktywacyjnego nadanego przez MOTOGET.

2. MOTOGET może uzależnić aktywowanie Konta Użytkownika oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu MOTOGET od przesłania przez Użytkownika na adres siedziby MOTOGET dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Użytkownika w ustawieniach Konta Użytkownika.

3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Użytkownika.

4. Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto. 5. Wybór przez Użytkownika Pakietu odnosi skutek do wszystkich Ogłoszeń sporządzonych w ramach Konta Użytkownika.

5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Użytkownika

 1. MOTOGET świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości publikowania strony Użytkownika oraz stałej emisji Ogłoszeń w Serwisie MOTOGET, a także edycji treści Ogłoszeń w ramach Konta Użytkownika.

 2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu MOTOGET lub za pomocą aplikacji mobilnej osoby trzeciej, poprzez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.

 3. Niezamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.

 4. Emisja Ogłoszenia następuje po spełnieniu warunków określonych w pkt 4.1. powyżej oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.

6. Promowanie ogłoszeń

 1. Użytkownik może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie MOTOGET jedną lub więcej spośród płatnych Usług Promowania Ogłoszeń, opisanych w Załączniku nr 2 do Regulaminu (Usługi Promowania Ogłoszeń).

 2. Usługi Promowania Ogłoszeń, o których mowa powyżej Załącznika nr 2, świadczone są od momentu ich aktywacji i trwają przez określoną ilość dni odpowiednio wskazanych przez Użytkownika w chwili ich aktywacji. Wybranie promowań, o których mowa w zdaniu poprzednim, o czasie trwania dłuższym, niż czas emisji Ogłoszenia, powoduje automatycznie przedłużenie jego emisji na kolejne 10 lub odpowiednio 20 dni i naliczenie opłaty za emisję Ogłoszenia, zgodnej z Załącznikiem nr 1 Cennik dla Użytkowników.

 3. Usługi, o których mowa w punktach 1.5 - 1.6 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń odnoszą skutek bezpośrednio po ich aktywacji, przy czym w przypadku usługi wymienionej w punkcie 1.6 Załącznika nr 2 Usługi Promowania Ogłoszeń możliwa jest wielokrotna jej aktywacja w ciągu danego okresu emisji Ogłoszenia.

 4. Zakres i warunki świadczenia niektórych Usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest akceptacja właściwego regulaminu.

7. Zasady odpowiedzialności

 1. MOTOGET umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do: ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, czasowego zawieszenia emisji Ogłoszenia lub całkowitego usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

 2. MOTOGET nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkownika umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. MOTOGET nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Użytkownika, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

 3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, wystawienie Ogłoszenia dotyczącego więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Użytkownika, lub podanie informacji wprowadzających w błąd jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące MOTOGET lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż MOTOGET. Naruszenie Regulaminu stanowi także umieszczenie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez MOTOGET stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu MOTOGET. W przypadku usunięcia Ogłoszenia Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy odpowiadający proporcjonalnej wartości danego ogłoszenia do wartości Usługi MOTOGET. MOTOGET nie wlicza jednak takiego Ogłoszenia do liczby Ogłoszeń w ramach Usługi MOTOGET.

 4. MOTOGET nie odpowiada ponadto za:

 1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

 2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

 3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

 4. działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od MOTOGET,

 5. działanie siły wyższej. 

5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu MOTOGET stanowią przedmiot praw wyłącznych MOTOGET lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

6. Logo:

 1. Logo powinno stanowić oznaczenie firmy, na którą zarejestrowane jest konto.

 2. Użytkownik, przez dodanie logo, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do jego wykorzystywania.

 3. Niedozwolone jest: wykorzystywanie logo i wizerunku innej firmy.

 4. Logo nie może być używane jako przejaw nieuczciwej konkurencji.

 5. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów, może skutkować usunięciem logo lub stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

8. Opłaty

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu MOTOGET na rzecz Użytkowników są objęte Usługą MOTOGET zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na podstawie Załącznika nr 2 (Promowanie Ogłoszeń).

 2. Wysokość Usługi MOTOGET ustalana jest według wybranego przez Użytkownika Pakietu oraz usług Promowania Ogłoszeń, z których skorzystał Użytkownik w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy dla Pakietów i Promowania Ogłoszeń wynosi 10 dni kalendarzowych.

 3. Usługa MOTOGET dla Ogłoszeniodawców przedsiębiorców jest płatna za kolejne okresy rozliczeniowe na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Brak terminowej płatności skutkuje zawieszeniem Konta Użytkownika do momentu zaksięgowania wpłaty.

 4. Usługa MOTOGET dla Ogłoszeniodawców indywidualnych jest płatna „z góry” za zadeklarowane okresy rozliczeniowe. Potwierdzeniem płatności jest wyciąg z konta bankowego Ogłoszeniodawcy indywidualnego. Brak płatności uniemożliwia wystawienie Ogłoszenia Użytkownika.

 5. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zamieszczonych na Koncie Użytkownika. Zmiana danych do faktury jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Działu Obsługi Użytkownika Serwisu MOTOGET.

 6. Użytkownik może dokonywać przedpłat tytułem korzystania z usług Serwisu MOTOGET, na zasadach określonych w Załączniku nr 5.

 7. Faktury za usługi świadczone w ramach Serwisu MOTOGET wystawiane są domyślnie w formie elektronicznej, można je pobrać bezpośrednio po zalogowaniu do konta. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej poprzez dokonanie zmiany w ustawieniach konta, co będzie skutkowało otrzymywaniem faktur papierowych, które są płatne.

 8. Serwis MOTOGET nie pobiera prowizji za sprzedane przedmioty Użytkownika.

9. Prywatność i poufność

 1. MOTOGET zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane te dotyczą.

 3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu MOTOGET umowach.

10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez MOTOGET usług świadczonych w ramach Serwisu MOTOGET, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu MOTOGET, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.

 2. Reklamacje należy zgłaszać MOTOGET za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@motoGET.pl lub listem poleconym na adres MOTOGET z dopiskiem "REKLAMACJA MOTOGET".

 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja, bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

 5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, MOTOGET zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, MOTOGET zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez MOTOGET.

 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

11. Dezaktywacja Ogłoszeń Brak aktywacji Ogłoszenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia jego emisji skutkuje wyłączeniem możliwości przedłużenia jego kolejnej emisji.

12. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie

 1. Świadczenie usług w ramach Serwisu MOTOGET ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (MOTOGET lub Użytkownik) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: umowa@motoGET.pl.

 2. MOTOGET zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.

 3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji MOTOGET, o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie MOTOGET bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody MOTOGET.

 4. Jeżeli Użytkownik zalega z jakąkolwiek płatnością na rzecz MOTOGET z tytułu umowy, MOTOGET zastrzega sobie prawo zawieszenia Użytkownikowi możliwości dalszego wystawiania Ogłoszeń także na innych kontach jak również ma prawo do odmowy rejestracji kolejnych kont przez Użytkownika

13. Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin, w tym Cennik, może zostać zmieniony przez MOTOGET. O zmianach i o terminach ich obowiązywania, MOTOGET poinformuje Użytkowników na stronie internetowej Serwisu MOTOGET lub drogą elektroniczną.

 2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu MOTOGET oraz poinformowania drogą elektroniczną Użytkowników. Usługi aktywowane przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.

 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie MOTOGET, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie przez Użytkownika wykonania usługi w Serwisie MOTOGET choćby odbyło się bez logowania Użytkownika.

 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: pomoc@motoGET.pl , które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z MOTOGET po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu.

14. Postanowienia końcowe

 1. W ramach usług dostępnych w Serwisie MOTOGET, Użytkownik zleca MOTOGET publikowanie Ogłoszeń, a także w innych mediach, takich jak prasa, telewizja, sieć Internet oraz bannery lub billboardy. Jednocześnie MOTOGET może umieścić na zdjęciach przedstawiających Przedmiot Ogłoszenia znak wodny, zawierający wskazanie nazwy Serwisu MOTOGET, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

 2. Użytkownik ma również możliwość zamieszczenia Ogłoszenie za pośrednictwem zewnętrznego oprogramowania, zgodnego z wymaganiami Serwisu MOTOGET, które oferowane jest przez niezależnych dostawców. Szczegółowe wymagania dotyczące dostępu Użytkowników do takiego oprogramowania znajdują się w ofercie usług świadczonych przez tych dostawców.

 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a MOTOGET, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu MOTOGET na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu MOTOGET będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.